Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уведомление за поверителност от „Зитекс 01” ЕООД, с ЕИК 205477121– Администратор на лични данни

Контакти с администратора във връзка с личните данни: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13, тел. 0877455478 , e-mail: zitexbg@gmail.com

Във връзка с декларация за съгласие, подписана субекта на лични данни;

Уведомявам Ви, че:

Личните данни ще бъдат третирани като строго поверителнии и няма да бъдат споделяни/ предавани на трети страни без изрично съгласие на субекта. Когато предаването на личните Ви данни на трети лица е необходимо за предоставянето на исканата от Вас услуга, тя няма да може да бъде осъществена без да дадете изричното си съгласие за това. Необходимо е предаване на личните Ви данни към следните лица и в следните случаи:

 • към счетоводна къща ………………….., когато желаете да Ви бъде издадена фактура;
 • към Агенция за социално подпомагане, общинска администрация, здравни заведения, съдилища и полицейски органи при поискване от тяхна страна
 • куриерски фирми при желание от Ваша страна да получите пратка посредством тях

За защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.

Личните Ви данни се обработват при строго съблюдаване на следните принципи:

 1. Законосъобразност и добросъвестност;
 2. Събирането, използването и съхранението им се извършва само за конкретно определени цели;
 3. Събираме, обработваме и съхраняваме само минимално необходими за целта на услугата лични данни;
 4. Актуализиране на личните данни;
 5. Разумен срок за съхранение на личните данни;
 6. Съхраняването им при взети мерки за сигурност, гарантираност и обезпеченост от неоторизан достъп;
 7. Забрана за предаване на лични данни на друга държава;
 8. Достъп до личните данни само на оторизирани и обучени служители на дружеството- обработващи лични данни;
 9. Спазване на правата на субектите на лични данни.

Уведомявам Ви, че имате следните права съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

 1. Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така- да получите достъп до данните си и следната информация: за каква цел се обработват данните, какви лични данни се съхраняват и обработват, относно получателите на данните, срокът на обработване и съхранение. Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/ електронен вид и да бъдат адресирани до администратора на лични данни по следния начин: в писмен вид на адрес: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или на следния e-mail: zitexbg@gmail.com

Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в законово определените случаи, като е необходимо писмено да се мотивира.

 1. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни /неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане по следния начин: в писмен вид на адрес: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или на следния e-mail: zitexbg@gmail.com

На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора на посочения от Вас e-mail адрес или административен адрес.

 1. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните случаи:

– когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничението е за срок, необходим на администратора да провери точността;

– когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;

– когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни.

 1. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните Ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде при налчието на някое от следните основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

– когато сте оттеглил своето съгласие;

-когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;

– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

За целта следва да подадете искане или молба до дружеството писмено на следния адрес: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или на следния e-mail: zitexbg@gmail.com

Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите за това обработване;

Д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 1. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време, като посочите основание за това. Възражението следва да бъде депозирано по следния начин: писмено на следния адрес: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или на следния e-mail:

Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението.

 1. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни,администраторът е длъжен да ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
 2. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

Личните Ви данни се обработват на някое от следните основания:

 • Свободно изразено съгласие на субекта за обработване на личните му данни от „Зитекс 01“ ЕООД с цел ползване на услугите, предоставяни от логопедичния център;
 • За спазването на законово задължение спрямо „Зитекс 01“ ЕООД;
 • За да бъдат защитени жизненоважните интереси на – субекта на данните или на друго физическо лице;

Заявление за достъп до лични данни

Искане за коригиране на лични данни

Искане за преносимост на лични данни

Искане да бъда забравен

Заявление за отттегляне на съгласие за целите на обработката