Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Какво представлява настоящият документ?

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „Зитекс 01” ЕООД, с ЕИК 205477121  дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Настоящата Политика определя правилата за събиране и обработване на личните данни, доброволно предоставени от физическите лица и юридическите лица, които са клиенти на дружеството.

Дружество „Зитекс 01” ЕООД, с ЕИК 205477121  и със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13, като дружеството се явява Администратор на лични данни, доброволно предоставени от клиентите му.

За нас, опазването на поверителността на Вашите лични данни е основен приоритет. Настоящият документ има за задача да Ви информира по какъв начин работим с предоставените доброволно от Вас данни и как можете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“).

Във връзка с предоставяните услуги от логопедичния център, Администраторът на лични данни в лицето на дружеството обработва информация относно данни на физически  и юридически лица, крайни потребители на услугите, предоставяни от дружеството, който са ползватели на услуги, свързани с тяхното обучение или обучението на децата им, отглеждането на децата им в занималня,  извършването на превод и/или легализация на предоставен от тях документ, посещението на бяло/зелено училище от техните деца.

„Зитекс 01” ЕООД, с ЕИК 205477121 събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. В никакъв случай Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

Данни за администратора и за контакт с него:

„Зитекс 01” ЕООД, с ЕИК 205477121, наричано по- долу само дружеството, е юридическо лице, което осъществява търговска дейност на територията на Р България. Седалището и адресът на управление на „Зитекс 01” ЕООД е: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13, на който адрес може да изпращате по пощата искания до дружеството като администратор на данни.

Дружеството е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод сключен договор /писмен или устен/ с контрагенти- чл.6, т.1, букви „б” и „е” от Регламента, въз основа на Ваше съгласие- чл.6, т.1, буква „а” от Регламента, както и в изпълнение на нормативни задължения- чл.6, т.1, буква „в” от Регламента. Със сключването на договор за търговски отношения или с подписването на изрична декларация клиентите дават изричното си съгласие данните им да бъдат събирани и обработвани по смисъла и при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. и настоящата политика за защита на личните данни. С използването на услугите на дружеството, където е приложима Политиката и сте сключили сте договор за търговски услуги или сте дали изричното си съгласие за това, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили Вашето съгласие за използването на Вашите лични данни в съответствие с Вътрешните правила и настоящата Политика за поверителност.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: zitexbg@gmail.com или да изпращате писмено до адрес: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13.

 

Принципи заложени в настоящата Политика :

При обработването на лични данни „Зитекс 01” ЕООД се ръководи от следните принципи:

Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;

Данните се събират и се използват за конкретни, точно определени и законни цели;

Данните трябва да бъдат относими и да не са прекомерни;

Данните трябва да са верни и при необходимост да бъдат актуализирани;

Данни трябва да се съхраняват не по-дълго, отколкото е необходимо;

Правата на субектите на данни трябва да бъдат спазвани;

Данните трябва да се съхраняват безопасно защитени от неоторизиран достъп, случайна загуба или повреда;

Личните данни не се прехвърлят към държава или територия извън Европейското икономическо пространство;

Осигуряване на служителите и партньорите на подходящи обучения по защита на личните данни. Изграждането на съзнание и култура за защита на личните данни е сред основните ни приоритети.

„Зитекс 01” ЕООД обработва личните данни на следните категории физически и юридически лица:

–  персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа;

– крайни потребители на предоставяните от дружеството услуги- физически лица, които биват:

(а) физически лица, ползващи услугите в едно или няколко от предлаганите от дружеството направления;
(б) физически лица, отправящи онлайн запитвания на сайта на дружеството
(в) физически лица- малолетни и непълнолетни, , ползващи услугите в едно или няколко от предлаганите от дружеството направления;
-представители на юридически лица:

(а) ползващи услугите в едно или няколко от предлаганите от дружеството направления;

Какви Ваши данни обработваме като крайни потребители?

За нуждите на услугите, предоставяни от дружеството, могат се предоставят и  обработват следните данни:

Вашите имена / име, презиме и фамилия /;

ЕГН;

Адрес на електронна поща;

Телефон за контакт;

Номер на лична карта и дата на издаване;

Административен адрес;

За нашите служителите събираме следните лични данни:

Три имена;

ЕГН;

Номер на лична карта и дата на издаване;

Административен адрес;

Адрес на електронна поща;

Телефон за контакт;

Образ (снимка) или видео;

Банкова информация във връзка с ДОПК;

Данни за съдебно минало;

Данни за здравословно състояние с оглед спазване разпоредбите на трудовото законодателство;

 

Основания за обработване :

При използването на услугите, предоставяни от електронния магазин и търговския обект, ние обработваме Ваши лични данни само, ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

  • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни от „Зитекс 01” ЕООД с цел ползване на услугите, предоставяни от кабинета.
  • Съгласието трябва да бъде свободно изразено посредством изявление и/или ясно потвърждаващо действие;
  • Обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди и по време на съществуване на договорните му отношения с дружеството;
  • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „Зитекс 01” ЕООД;
  • Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

Специални категории лични данни се обработват от „Зитекс 01” ЕООД само, ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

  • Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели;
  • Обработването е необходимо за целите на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;
  • Обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните.

Личните данни, които се отнасят до здравословното състояние, се обработват на едно или повече от следните правни основания:

– чл. 9, пар. 2, б. з) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;

– чл. 9, пар. 2, б. в) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

– чл. 9, пар. 2, б. и) от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;

– чл. 9, пар. 2, б. а) от Регламент (ЕС) 2016/679 – при наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

 

За какви цели обработваме Вашите данни?

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни от дружеството. Целта на обработката на Вашите данни е предоставянето на услуга, съставянето на данъчен документ и/ или договор.

За подаване на онлайн запитване, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и телефон за контакт. С цел предлагане на услугата, ние събираме и обработваме лични данни, доброволно предоставени от Вас като физическото лице.

За онлайн поръчка или друга услуга от дружеството,  е необходимо да предоставите: три имена,  адрес, телефон за контакт и адрес на електронна поща.

За подписване на договор или предоставяне на друга услуга от дружеството, е необходимо да предоставите, освен горните данни и ЕГН, номер на лична карта и дата на издаване.

При желание за издаването на данъчна фактура, се счита, че Вие доброволно и съзнателно ни предоставяте и личните данни, находящи се в документа.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

При съхранението на данни, ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години, а с цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца

Сключени договори за предоставяне на логопедична или друга услуга от центъра се съхраняват се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните услуги от дружеството.

Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез писмено запитване на адреса на дружеството: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или по електронен път на e-mail: zitexbg@gmail.com

Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Това право можете да осъществите по всяко време, чрез писмено запитване на адреса на дружеството: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или по електронен път на e-mail: zitexbg@gmail.com

Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни. Това право можете да осъществите по всяко време, чрез писмено запитване на адреса на дружеството: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13 или по електронен път на e-mail: zitexbg@gmail.com. Данните Ви ще бъдат изтрити, ако са налице основания за това, предвидени в Регламента.

Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При предоставяне на Услугите  на Дружеството не се използват технологии, попадащи в тази категория.

Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

„Зитекс 01” ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

„Лични данни“ е всяка информация, въз основа на която може да бъде идентифицирано дадено физическо лице, като например име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Субект на данни“ е физическото лице, което може да бъде идентифицирано в резултат от обработването на съответните данни.

„Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ е лице, което само или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на лични данни. Идентификационни данни на Администратора и координати за връзка:

Наименование: „Зитекс 01” ЕООД

ЕИК: 205477121

Седалище: гр. София, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13

е-mail: zitexbg@gmail.com

 „Обработващ лични данни“ е лице, което обработва лични данни от името на Администратора.

„Специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни на непълнолетно или малолетно лице или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

Изменения по настоящата политика за защита на личните данни

Всички промени на нашата Политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в интернет страницата на дружеството www.zitex.bg Дружеството си запазва правото да променя настоящата Политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на Закона.

 

Информация за контакт

За въпроси, свързани с Политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

 

 

 

„Зитекс 01” ЕООД  осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Зитекс 01” ЕООД  събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

–   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

–  на изпълнение на задълженията на „Зитекс 01” ЕООД  по договор с Вас;

–  законово задължение, което се прилага спрямо „Зитекс 01” ЕООД ;

–  за целите на легитимни интереси на „Зитекс 01” ЕООД  или на трета страна.

„Зитекс 01” ЕООД  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

„Зитекс 01” ЕООД  спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

–   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

–  Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

–   Точност и актуалност на данните;

–   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

–   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„Зитекс 01” ЕООД  може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„Зитекс 01” ЕООД  извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

–  създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

–  обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

–   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

„Зитекс 01” ЕООД  обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

„Зитекс 01” ЕООД  не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

„Зитекс 01” ЕООД  съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Зитекс 01” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

„Зитекс 01” ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

„Зитекс 01” ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от „Зитекс 01” ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

„Зитекс 01” ЕООД  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Зитекс 01” ЕООД  да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: www.zitex.bg

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от „Зитекс 01” ЕООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Зитекс 01” ЕООД  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

–   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

–   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

–   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

–   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес zitexbg@gmail.com

„Зитекс 01” ЕООД  не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

–  за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Зитекс 01” ЕООД ;

–   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

–   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „Зитекс 01” ЕООД  да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

–  обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

–   „Зитекс 01” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

–  оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Зитекс 01” ЕООД  да провери точността на личните данни;

–  възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Зитекс 01” ЕООД  имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Зитекс 01” ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Зитекс 01” ЕООД :

–  да поискате от „Зитекс 01” ЕООД  да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

–  да поискате от „Зитекс 01” ЕООД  пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „Зитекс 01” ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.

„Зитекс 01” ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Зитекс 01” ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„Зитекс 01” ЕООД  не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

„Зитекс 01” ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„Зитекс 01” ЕООД  не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Зитекс 01” ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, „Зитекс 01” ЕООД  може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Зитекс 01” ЕООД  въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Зитекс 01” ЕООД  да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате „Зитекс 01” ЕООД  да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие.

 

Мерки за сигурност и защита

„Зитекс 01” ЕООД  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

„Зитекс 01” ЕООД  използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

„Зитекс 01” ЕООД  е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

„Зитекс 01” ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 205477121

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13

Телефон: 0877455478

Електронна поща: zitexbg@gmail.com

 

Контакти на администратора по защита на лични данни в „Зитекс 01” ЕООД :

Адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Надежда, ж.к. Надежда I, бл.173, вх.А, ет.5, ап.13

Телефон: 0877455478

Електронна поща: zitexbg@gmail.com

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg